Politika zaštite osobnih podataka

Dana 15.04.2019. godine društvo ALPHA LUXE GROUP d.o.o. (u daljnjem tekstu: ALPHA LUXE), zastupano po Robertu Budimiru, direktoru, sukladno Uredbi (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u nastavku: Uredba) donijelo je:

POLITIKU O SUSTAVU UPRAVLJANJA OSOBNIM PODACIMA I ZAŠTITI PRIVATNOSTI POJEDINCA

I. UVODNE ODREDBE

Naše su internetske stranice (sadržaj, struktura, tekstovi, fotografije, video uradci) zaštićene autorskim pravom. Zaštitu autorskog prava posebice imaju sve kopije, prerade, prijevodi, pohranjivanje i obrada drugim sredstvima, uključujući pohranjivanje ili obradu elektroničkim sredstvima, te sve obrade fotografija ili video uradaka koji se nalaze na ovoj web stranici. Za svako umnažanje informacija ili podataka, osobito uporabu tekstova ili dijelova teksta ili slika te video uradaka ili bilo kakvo drugo iskorištavanje ili dijeljenje, potrebna je prethodna pisana suglasnost Henkela. Prava distribucije i umnažanja ima ALPHA LUXE. Svako drugo neovlašteno korištenje smatrat će se povredom autorskog prava odnosno prava intelektualnog vlasništva te je podložno tužbi.

II. POJMOVI

Osobni podatak - je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu (pojedinca) čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi; pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, posebno na osnovi imena identifikacijskog broja, podataka o lokaciji, mrežnog identifikatora ili uz pomoć jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, fiziološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

Ispitanik - je fizička osoba (pojedinac) čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi imena, identifikacijskog broja, podataka o lokaciji, mrežnog identifikatora ili uz pomoć jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, fiziološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

Obrada osobnih podatka – je svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Voditelj obrade - fizička ili pravna osoba, koja samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka;

Informacijski sustav - sveobuhvatnost tehnološke infrastrukture, organizacije, ljudi i postupaka za prikupljanje, obradu, generiranje, pohranu, prijenos, prikaz te distribuciju informacija kao i raspolaganje njima. Informacijski sustav moguće je definirati i kao međudjelovanje informacijske tehnologije, podataka i postupaka za procesiranje podataka te ljudi koji prikupljaju navedene podatke i njima se koriste. Nadzorno tijelo - neovisno tijelo javne vlasti koje je osnovala Republika Hrvatska u svrhu kontrole i osiguranja provođenja Uredbe

Povjerljivost - svojstvo informacija (podataka) da nisu dostupne ili otkrivene neovlaštenim subjektima. Privola - svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose;

Povreda osobnih podataka - kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivan;

Izrada profila – svaki oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od uporabe osobnih podataka za ocjenu određenih osobnih aspekata povezanih s pojedincem, posebno za analizu želja i potreba kod kupoprodaje nekretnina.

Treće strane –fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, ALPHA LUXE ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade

Distributivni kanali - predstavljaju sredstva i načine preko kojih je omogućen pristup, ugovaranje, korištenje proizvoda i usluga ALPHA LUXE te slanje komercijalnih informacija i ponuda vezanih uz proizvode i usluge ALPHA LUXE, a obuhvaćaju sjedište i web stranicu ALPHA LUXE te ostalo. Informacija o dostupnim distributivnim kanalima ALPHA LUXE je Klijentu u svakom trenutku dostupna telefonskim pozivom.

Privola ispitanika je svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

Zaštita osobnih podataka je zaštita od povrede osobnih podataka koja znači kršenje sigurnosti, a koje kršenje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

III. OPSEG I CILJ

Politika zaštite osobnih podataka za svrhu ima uspostavljanje okvira zaštite osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka. Politika utvrđuje pravila povezana sa zaštitom pojedinaca u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka.

Politika se primjenjuje na sve obrade osobnih podataka, osim u slučajevima kada su obrade takve prirode da se radi o statističkim analizama iz kojih nije moguće identificirati pojedinca.

IV. NAČELA OBRADE PODATAKA

Načela obrade podataka su osnovna pravila kojih se ALPHA LUXE prilikom obrade osobnih podataka ispitanika vodi, a obrade koje se provode sukladno niže navedenim načelima smatraju se zakonitima.

1. zakonitost, poštenost i transparentnost – osobni podaci su zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika; U određenim situacijama će ALPHA LUXE morati ispitanike tražiti neke osobne koji nisu potrebni za ostvarenje konkretne usluge, no Zakonom su obvezni za prikupljanje (npr. Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma). Također, ALPHA LUXE osigurava transparentnost obrade osobnih podataka u skladu s čime će pružiti ispitanicima sve potrebne informacije i na zahtjev osigurati ispitanicima uvid u njihove podatke, obrazloženja obrada, temelje i zakonitosti obrade i sl. ALPHA LUXE transparentno obavještava ispitanike o načinu prikupljanja njihovih osobnih podataka te o njihovoj upotrebi odnosno obradi, kao i o mjeri u kojoj se ti osobni podaci obrađuju ili će se obrađivati. Ispitanik će biti pravovremeno, odnosno prije samog prikupljanja podataka, upoznat sa svim relevantnim informacijama.

2. Ograničavanje svrhe – osobni podaci moraju biti prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama, osim ako postoje druge obrade koje su uvjetovane zakonom ili su neophodne za kvalitetno isporučivanje same usluge.

3. Smanjenje količine podataka – prikupljanje i obrada osobnih podataka je primjereni, relevantna i ograničena na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju

4. Točnost – osobni podaci su točni i prema potrebi ažurni; ALPHA LUXE će poduzeti svaku razumnu mjeru radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave; ALPHA LUXE osigurava primjenu ovog načela kroz komunikaciju s ispitanicima kroz koji se može zatražiti ispravak podataka u slučaju da ispitanik primijeti da neki od njegovih osobnih podataka nije ispravno naveden.

5. cjelovitost i povjerljivost - osobni podaci su obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera;

6. ograničenje pohrane – osobni podaci se čuvaju u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju; osobni podaci mogu se pohraniti na dulja razdoblja ako će se osobni podaci obrađivati isključivo u statističke svrhe, što podliježe provedbi primjerenih tehničkih i organizacijskih mjera ili ako postoji legitimni interes (npr. u slučaju sudskog spora)

V. OBVEZA ČUVANJA POVJERLJIVOSTI

Svi zaposlenici ALPHA LUXE moraju se pridržavati mjera definiranih ovom Politikom. ALPHA LUXE će osigurati da se i treće strane koje u okviru svoje suradnje s ALPHA LUXE ostvaruju pristup osobnim podacima upoznaju sa mjerama definiranim ovom Politikom radi poštivanja istih.

Sve osobe temeljem ugovora o radu, ili bilo kojeg ugovora o poslovnom odnosu, koje posredno ili neposredno mogu doći do osobnih podataka u obvezuju se na poštivanje povjerljivosti i zaštitu privatnosti pojedinca, što obuhvaća i sprečavanje neovlaštenog pristupa osobnim podacima i opremi kojom se koristi pri obradi podataka ili njihove neovlaštene uporabe.

ALPHA LUXE će podatke ispitanika proslijediti državnim institucijama u slučaju kada za to postoji zakonska osnova (primjerice obrasci za Zakon o sprječavanje pranja novca financiranja terorizma).

VI. ZAKONITOST OBRADE OSOBNIH PODATAKA

ALPHA LUXE osobne podatke ispitanika smatra njihovim vlasništvom te se prema njima tako i odnosi. Ipak, kako bi ALPHA LUXE moglo pružiti uslugu ispitaniku, a sukladno niže navedenim zakonitostima, potrebno je obrađivati minimalan set podataka neophodan za kvalitetno pružanje pojedine usluge. Stoga, ako ispitanik odbije ustupiti traženi set podataka, ALPHA LUXE neće biti u mogućnosti pružiti mu uslugu.

Sukladno tome, osobni podaci ispitanika obrađuju se kada je zadovoljen jedan od niže navedenih uvjeta:

a) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora

b) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza - kada zakon ovlašćuje ili obvezuje ALPHA LUXE na određenu obradu, ALPHA LUXE će temeljem tog zakona obrađivati osobne podatke ispitanika.

c) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa ALPHA LUXE - osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete. Pod legitimnim interesom ALPHA LUXE podrazumijeva obrade koje služe kako bi se unaprijedio proces, razvoj proizvoda i unapređenje poslovanja, modernizirale usluge, ponudili proizvodi i usluge za koje je razvidno da bi mu olakšale poslovanje s ALPHA LUXE, te u korist rješavanja sudskih sporova i u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine.

d) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka - privola mora biti dokaziva i dobrovoljna, napisana lako razumljivim jezikom i ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu (povlačenje privole mora biti jednako jednostavno kao i davanje privole. Prezentaciju novih proizvoda i usluga, kao i ponudu nekretnina koje ALPHA LUXE komunicira putem dostupnih distributivnih kanala ALPHA LUXE smatra dijelom usluge te za to neće zatražiti privolu ispitanika dok je sama obrada u skladu s načelima obrade navedenih u točki IV. te se temelji na nekoj od navedenih zakonitosti obrade.

e) obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika;

VII. PRAVA ISPITANIKA

Ispitanik ima sljedeća prava:

1) Pravo na pristup - Ispitanik ima pravo u svakom trenutku kontaktirati ALPHA LUXE i dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, zatražiti pristup osobnim podacima i informacijama na koje ima pravo u svezi zaštite osobnih podataka.

ALPHA LUXE osigurava kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za sve dodatne kopije koje zatraži ispitanik Društvo može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. Ako ispitanik podnese zahtjev elektroničkim putem te osim ako ispitanik zatraži drukčije, informacije se pružaju u uobičajenom elektroničkom obliku.

2) Pravo na ispravak – Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od ALPHA LUXE ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave. Društvo priopćuje svaki ispravak osobnih podataka svakom primatelju kojem su otkriveni osobni podaci, osim ako se to pokaže nemogućim ili zahtijeva nerazmjeran napor. Društvo obavješćuje ispitanika o tim primateljima ako to ispitanik zatraži.

3) Pravo na brisanje (pravo na zaborav) - Ispitanik ima pravo podnijeti zahtjev za brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose. Opravdan zahtjev za brisanjem podataka mora se ispuniti bez nepotrebnog odgađanja. Ako ispitanik ima pravo na brisanje podataka, ali brisanje nije moguće ili nije razborito, podaci se moraju zaštiti blokiranjem od nedopuštene obrade. Moraju se poštivati propisani rokovi čuvanja podataka. ALPHA LUXE priopćuje svako brisanje osobnih podataka svakom primatelju kojem su otkriveni osobni podaci, osim ako se to pokaže nemogućim ili zahtijeva nerazmjeran napor. Društvo obavješćuje ispitanika o tim primateljima ako to ispitanik zatraži.

4) Pravo na ograničenje obrade - Ispitanik ima pravo od ALPHA LUXE ishoditi ograničenje obrade za slučajeve osporavanja točnosti, nezakonitosti obrade, prestanka potrebe za obradom, te nadilaženje legitimnih prava za obradu podataka. U skladu s primjenjivim propisima, ALPHA LUXE može obrađivati osobne podatke i kada je obrada ograničena.

5) Pravo na prenosivost podataka - Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio ALPHA LUXE u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane ALPHA LUXE, ako se obrada temelji na privoli ili ugovoru i provodi se automatiziranim putem.

6) Pravo na prigovor – Ispitanik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose, ako se obrada temelji na legitimnim interesima ALPHA LUXE , uključujući izradu profila i obradu za potrebe izravnog marketinga. ALPHA LUXE tada više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako dokaže da postoje legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Nadalje, ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom.

7) Pravo na povlačenje privole – Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Povlačenje privole mora biti jednako jednostavno kao i njezino davanje.

8) Pravo na naknadu štete i odgovornost – ispitanik koji je pretrpio imovinsku ili neimovinsku štetu zbog kršenja propisanih zakonskih odredbi ima pravo na naknadu od voditelja obrade ili izvršitelja obrade za pretrpljenu štetu.

Način ostvarivanja prava – ispitanik može svoja prava navedena u ovom članku ostvariti putem kontakt podataka objavljenih na web stranicama ALPHA LUXE, te u zaprimljenim informacijama u predugovaranju. Ukoliko smatra da je došlo do nepravilnosti u obradi njegovih osobnih podataka, ispitanik ima pravo kontaktirati ALPHA LUXE te pravo na podnošenje prigovora nacionalnom nadzornom tijelu.

Ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu, osim ako je ta odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i ALPHA LUXE, dopuštena zakonom odnosno temelji se na izričitoj privoli ispitanika

VIII. INFORMIRANJE

ALPHA LUXE osigurava da se ispitaniku pruže sve informacije koje treba dostaviti ako se osobni podaci prikupljaju od ispitanika ili ako osobni podaci nisu dobiveni od ispitanika, kao i da se ispitanika upozna s njegovim pravima iz prethodnog članka. ALPHA LUXE će informacije o zaštiti osobnih podataka objaviti na službenim web stranicama.

IX. EVIDENCIJA I ČUVANJE PODATAKA

ALPHA LUXE je uspostavilo i održava evidencije osobnih podataka i obrada koje se nad njima provode te se konstantno osigurava da se u obradu uključuju samo i isključivo osobni podaci za čiju obradu postoji zakonita osnova.

Osobni podaci su primjereni, bitni i ograničeni na ono što je nužno za svrhe u koje se podaci obrađuju. Zbog toga je osigurano da je razdoblje u kojem se osobni podaci pohranjuju ograničeno na strogi minimum. Osobni podaci se obrađuju samo ako se svrha obrade opravdano ne bi mogla postići drugim sredstvima.

ALPHA LUXE kontinuirano provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode ispitanika.

ALPHA LUXE ne dopušta neovlašteno prikupljanje, obradu ili korištenje osobnih podataka. Primjenjuje se pravilo ograničavanja pristupa podacima samo na one podatke koji su potrebni za obavljanje pojedinih poslovnih zadataka. Zaposlenicima ALPHA LUXE je strogo zabranjeno korištenje osobnih podataka ispitanika u bilo koju svrhu koja nije u skladu s uvjetima definiranim u poglavlju VI. Zakonitost obrade. Konačno, ALPHA LUXE, a sukladno važećim zakonima (npr. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma) ima pravo uvida i obrade dijela osobnih podataka, ali isključivo u opsegu koji je potreban da bi se ispunili regulatorni zahtjevi ili kako bi se izvršio Ugovor s ispitanikom.

Osobni podaci se štite od neovlaštenog pristupa, korištenja, izmjene te gubitka. Mehanizmi zaštite se primjenjuju na osobne podatke unutar ALPHA LUXE bez obzira u kojem se obliku oni čuvaju – papirnatom ili elektroničkom.

Osobni podaci koje ALPHA LUXE prikuplja i obrađuje u svom radu smatraju se povjerljivim te se s njima mora postupati sa posebnom pažnjom, a koristiti se smiju isključivo o skladu s razlogom iz kojeg su prikupljeni.

ALPHA LUXE će osobne podatke prikupljati i pohranjivati isključivo u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjenje svrhe obrade. ALPHA LUXE obrađuje samo osobne podatke koji su relevantni, odgovarajući, umjereni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju („smanjenje količine podataka”); ALPHA LUXE poduzima sve potrebne mjere kako bi se osiguralo da su Vaši podaci točni, potpuni i prema potrebi ažurirani te se obvezuje prikupljati privole ispitanika kad god su ona potrebne te obavještavati ispitanike o obradi njihovih osobnih podataka.

Prilikom pohrane podataka, osobni će se podaci pohranjivati na najmanjem mogućem broju mjesta na kojima moraju biti adekvatno zaštićeni. Pristup osobnim podacima smije biti omogućen isključivo na temelju poslovne potrebe. Zabranjeno je koristiti osobne podatke u svrhe razvoja ili testiranja IT sustava. Gdje god je to moguće, osobni podaci moraju biti zaštićeni enkripcijom, pseudonimizacijom ili anonimizacijom.

X. ZAKONSKI UTEMELJENA OBRADA I PRAVO PRIGOVORA

ALPHA LUXE će podatke ispitanika obrađivati, sukladno pozitivnim zakonskim i drugim propisima koji uređuju sprječavanje pranja novca, a u svrhu praćenja i sprečavanja prijevare, pranja novca i sl., što se provodi u skladu s propisima, standardima i preporukama institucija Europske Unije ili nacionalnih nadzornih tijela.

U skladu s Uredbom, ALPHA LUXE omogućava ispitanicima pravo prigovora na obradu podataka u svrhu izravnog marketinga, bilo u odnosu na početnu ili daljnju obradu, u bilo koje vrijeme i besplatno.

XI. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA

U slučaju sklapanja ugovora o poslovnoj suradnji postoji mogućnost da ALPHA LUXE osobne podatke ispitanika proslijedi vanjskom suradniku koji ima stručne kompetencije i koji osigurava dovoljna jamstva u pogledu osiguravanja odgovarajućih mjera zaštite osobnih podataka i s kojim ALPHA LUXE ima potpisan ugovor o suradnji, a sve sa svrhom pružanja što brže i kvalitetnije uslugu. Isto se odnosi na ugovore o poslovnoj suradnji sa drugim poslovnim subjektima registriranim za posredovanje u prometu nekretninama, odvjetničkim uredima, arhitektonskim uredima, geodetskim uredima i dr.

ALPHA LUXE nadalje, a u dijelu pružanja usluga oglašavanja (Istraplakati) može omogućiti pristup Vašim osobnim podacima svojim partnerima, koji djeluju kao izvršitelji obrada. Ovi pružatelji usluga treće strane djelovat će samo prema uputama ALPHA LUXE i imat će samo pristup Vašim osobnim podacima kako bi se ispunile svrhe u koje se osobni podaci prikupljaju te podliježu istim propisima o zaštiti i povjerljivosti osobnih podataka kao i ALPHA LUXE. ALPHA LUXE je obvezan ishoditi Vašu privolu prije prosljeđivanja Vaših osobnih podataka partnerima u svrhu direktnog marketinga.

Nadalje, Vaši osobni podaci mogu biti proslijeđeni na osnovu sljedećeg:

  • kao odgovor na pravne ili upravne postupke bilo koje vrste ili izvršne mjere zatražene od nadležnih tijela;
  • u skladu sa zakonskim obvezama, zaštititi prava i / ili sigurnosti pojedinca, zaštititi prava i imovine ALPHA LUXE, uključujući i potrebu da se poštuje ova Politika zaštite osobnih podataka i da se spriječe bilo kakva tehnička, sigurnosna ili pitanja vezana za prijevaru.

XII. UPRAVLJANJE INCIDENTIMA I PRAVO NA PRITUŽBU

ALPHA LUXE poduzima sve mjere u okviru mogućnosti kako bi zaštitila osobne podatke ispitanika. Dodatno, svi zaposlenici imaju dužnost obavijestiti odgovornu osobu u slučaju incidenta vezanog uz zaštitu osobnih podataka, a u slučaju povrede osobnih podataka. ALPHA LUXE je incident dužna prijaviti Agenciji za zaštitu osobnih podataka unutar 72 sata nakon saznanja o povredi, ako je to izvedivo. Također, u slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, ALPHA LUXE bez nepotrebnog odgađanja obavještava ispitanika o povredi osobnih podataka. Ispitanik ima pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) u slučaju incidenta koji se tiče njegovih osobnih podataka ili ako smatra da ALPHA LUXE krši njegova prava definirana Uredbom.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Ova Politiku stupa na snagu danom donošenja.

ALPHA LUXE GROUP d.o.o.

Robert Budimir

Direktor