Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINAMA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Općim uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu: Uvjeti) uređuje se poslovni odnos između ALPHA LUXE GROUP d.o.o. (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu Nalogodavac) koja sa Posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju. Opći uvjeti su sastavni dio ugovora o posredovanju sklopljenim između Posrednika i Nalogodavca te Nalogodavac, sklapanjem ugovora o posredovanju, potvrđuje da je suglasan s odredbama ovih Uvjeta te da ih prihvaća u cijelosti.

POJMOVI I NJIHOVO ZNAČENJE

Članak 2.

  1. Posrednik u prometu nekretninama ili Posrednik je ALPHA LUXE GROUP d.o.o., Mate Vlašića 17, 52440 Poreč, Hrvatska, društvo s ograničenom odgovornošću koje ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretninama određene Zakonom o posredovanju u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Posrednik).
  2. Agent posredovanja u prometu nekretninama je fizička osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninama i kao takva zaposlena kod Posrednika odnosno koja je zaposlena kod pravne osobe koja sa Posrednikom ima sklopljen ugovor o suradnji, odnosno koja osobno ima sklopljen ugovor o suradnji sa Posrednikom (u daljnjem tekstu: Agent).
  3. Posredovanje u prometu nekretninama su radnje posrednika u prometu nekretninama koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe, te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina, osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu, i dr.
  4. Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom u prometu nekretninama sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Nalogodavac).
  5. Treća osoba je osoba koju Posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina, neovisno o tome ima li Posrednik s Trećom osobom također sklopljen ugovor o posredovanju (u daljnjem tekstu: Treća osoba).
  6. Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
  7. Posrednička naknada je iznos koji je nalogodavac dužan isplatiti Posredniku za usluge posredovanja.

PONUDA

Članak 3.
Ponuda Posrednika temelji se na podacima koje je zaprimio pisanim i/ili usmenim putem od strane Nalogodavca.

Nalogodavac je svjestan mogućnosti greške u opisu i cijeni nekretnine kao i mogućnosti da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena ili da je vlasnik nekretnine odustao od prodaje.

Posrednik nije odgovoran u slučaju pogreške u opisu ili cijeni nekretnine, kao ni u slučaju odustajanja vlasnika nekretnine od posredovanog pravnog posla.

Ponude i obavijesti Nalogodavac mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pisano odobrenje Posrednika smije prenijeti trećoj osobi.

Ako je primatelj ponude Posrednika već upoznat sa nekretninama koje su mu ponuđene, obvezan je Posrednika bez odgode o tome obavijestiti pisanim putem, putem elektroničke pošte (e-mail) ili preporučenim pismom.

UGOVOR O POSREDOVANJU

Članak 4.
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Ugovor) obvezuje se Posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem Treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini i/ili u vezi s nekretninom, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu (u daljnjem tekstu: Naknada) ako taj pravni posao bude sklopljen, pri čemu se pod sklopljenim pravnim poslom podrazumijeva i sklapanje predugovora kojim su se ugovorne strane obvezale sklopiti glavni ugovor o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini i/ili u vezi s nekretninom. Ugovor se sklapa u pisanom obliku i na određeno vrijeme.

Ako ugovorne strane samim Ugovorom ne ugovore rok na koji sklapaju Ugovor, Ugovor je sklopljen na određeno vrijeme od 12 mjeseci od dana sklapanja Ugovora i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.

ISKLJUČIVO POSREDOVANJE - EKSKLUZIVNI UGOVOR

Članak 5.
Ugovorom o isključivom posredovanju Nalogodavac se obvezuje da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika. Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivom posredovanju Nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni posao, samostalno ili preko drugog posrednika, a za koji je isključivom Posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je Posredniku platiti ugovorenu Posredničku naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao. Prilikom zaključivanja ugovora o isključivom posredovanju Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice klauzule isključivosti - ekskluzivnosti. Ugovor o isključivom posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje sklapanjem ugovora za koji je posredovano, istekom roka na koji je sklopljen, ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana sukladno odredbama sklopljenog Ugovora o isključivom posredovanju. U slučaju prestanka Ugovora o isključivom posredovanju iz razloga naznačenog u prethodnom stavku Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća. Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka sklopljenog Ugovora o isključivom posredovanju Nalogodavac sklopi pravni posao koji je uglavnom posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o isključivom posredovanju, dužan je Posredniku platiti Posredničku naknadu u cijelosti, osim ako Ugovorom nije drukčije ugovoreno.

PRESTANAK UGOVORA O POSREDOVANJU

Članak 6.
Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje Ugovorne strane sukladno odredbama sklopljenog Ugovora o posredovanju.

Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.

Nalogodavac može otkazati nalog za posredovanje pod uvjetom da opoziv nije protivan načelu savjesnosti. Postupak otkaza naloga s tim u svezi ne može pasti u nevrijeme s namjerom da se posrednika liši ili svjesno ošteti prava na naknadu.

Ako Nalogodavac tijekom trajanja Ugovora o posredovanju, ili nakon prestanka Ugovora, a u razdoblju od 12 mjeseci od prestanka Ugovora, mimo Posrednika zaključi pravni posao s osobom s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, ili ga zaključi putem drugog Posrednika, a koji ga je u vezu s Trećom osobom doveo nakon Posrednika, ili je uopće pravni posao pretežito posljedica Posrednikovog djelovanja za vrijeme ili nakon prestanka Ugovora, smatrat će se da je Nalogodavac postupio protivno načelu savjesnosti u smislu odredbi zakona koji uređuje obvezne odnose u Republici Hrvatskoj, te je dužan Posredniku u cijelosti namiriti Posredničku naknadu.

OBVEZE POSREDNIKA

Članak 7.
Posrednik je obvezan prilikom posredovanja za sklapanje ugovora o kupoprodaji, ugovora o najmu ili ugovora o zakupu nekretnine obavljati osobito sljedeće:
• Nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem pravnu ili fizičku osobu radi sklapanja posredovanog pravnog posla
• Pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini
• Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što Posrednik ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove.
• Omogućiti pregled nekretnine
• Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao
• Čuvati osobne podatke Nalogodavca sukladno posebnom zakonu, te po pisanom nalogu Nalogodavca, čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje
• Ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu sa propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište
• Obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate
• Upoznati Nalogodavca s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (NN 108/17, 39/19).

Nakon sklopljenog ugovora o kupoprodaji, a kod Nalogodavca stjecatelja nekretnine, ako isti iskaže interes i bez prava na daljnju naknadu, Posrednik se obvezuje, izvršiti jednu ili više radnji kako slijedi:
1. u suradnji s pružateljem usluga pravne pomoći izvršiti prijenos vlasništva u zemljišnim knjigama;
2. kod trgovačkih društava pružatelja komunalnih usluga izvršiti registraciju Nalogodavca kao novog korisnika usluga.
Posrednik ne odgovara ako i pored brižljivosti ne uspije u nastojanju da Nalogodavac i treća osoba sklope namjeravani ugovor.

OBVEZE NALOGODAVCA

Članak 8.
Sklapanjem Ugovora o posredovanju s Posrednikom, Nalogodavac preuzima sljedeće obveze:
• Obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini, te ako posjeduje, dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevinsku, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora, te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani.
• Dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora, te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini
• Dati Posredniku na uvid energetski certifikat za nekretninu
• Upoznati Posrednika sa činjenicom predstavlja li predmetna nekretnina bračnu stečevinu Nalogodavca i njegovog/njezinog bračnog/izvanbračnog druga
• Osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledavanje nekretnine
• Obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini, što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu
• Istodobno sa sklapanjem pravnog posla, pri čemu se pod sklapanjem pravnog posla smatra i sklapanje predugovora, isplatiti Posredniku Naknadu.
• Naknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja.
• Obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.

Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s Trećom osobom koju je posrednik našao, niti sklopiti pravni posao. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tome nije postupio u dobroj vjeri, te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji troškovi ne mogu biti manji od 1/3 ugovorene naknade. a niti veći od ugovorene naknade.

Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako je postupao prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja posredovanog posla. Šteta će biti obračunata u skladu s troškovima koje je Posrednik imao u navedenom poslu, a što će iznositi najmanje 1/2 ugovorene naknade.

POSREDNIČKA NAKNADA

Članak 9.
Visina posredničke naknade određuje se ugovorom o posredovanju, u postotku od kupoprodajne cijene nekretnine ili u fiksnom iznosu, odnosno slučaju sklapanja ugovora o najmu ili zakupu, u visini mjesečne najamnine, odnosno zakupnine, osim u slučaju sklapanja ugovora o najmu ili zakupu sklopljenom na rok od 60 mjeseci (5 godina) i duže, u kojem slučaju posrednička naknada iznosi minimalno 150% iznosa mjesečne najamnine, odnosno zakupnine.

Ugovorena posrednička naknada obuhvaća izvršenje svih radnji Posrednika navedenih u članku 7. Općih uvjeta. U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene člankom 7. Općih uvjeta, na temelju zahtjeva Nalogodavca, iznos posredničke satnice iznosi 350,00 kuna (slovima: tristopedesetkunanulalipa).

U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene člankom 7. Općih uvjeta na temelju zahtjeva Nalogodavca, isti je obvezan pored naknade za utrošenu posredničku satnicu Posredniku naknaditi i stvarne troškove obavljanja tih radnji. Dospijeće posredničke satnice i naknade troška iz prethodna dva stavka ovog članka je 15 dana od dana nastanka istih. U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje i sklapanje predugovora kojim su se Nalogodavac i Treća osoba obvezali sklopiti glavni ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja i kojim je predugovorom ugovorena isplata kapare i/ili dijela ugovorene kupoprodajne cijene prije sklapanja glavnog ugovora o kupoprodaji, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti Posredniku u dva jednaka dijela, od kojih prvi dospijeva na dan isplate kapare i/ili dijela ugovorene kupoprodajne cijene, a drugi na dan sklapanja glavnog ugovora, odnosno na dan isteka roka određenog predugovorom za sklapanje glavnog ugovora.

U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje sklapanje predugovora kojim su se Nalogodavac i Treća osoba obvezali sklopiti glavni ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, ali kojim nije ugovorena isplata kapare i/ili dijela ugovorene kupoprodajne cijene prije sklapanja glavnog ugovora o kupoprodaji, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti Posredniku na dan sklapanja glavnog ugovora, odnosno na dan isteka roka određenog predugovorom za sklapanje glavnog ugovora U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje isključivo sklapanje glavnog ugovora u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti Posredniku na dan sklapanja ugovora o kupoprodaji.

Odustanak Nalogodavca ili Treće osobe s kojom je Nalogodavac sklopio predugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, kao niti odustanak Nalogodavca ili osobe s kojom je Nalogodavac sklopio ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja od ispunjenja sklopljenog ugovora ne utječu na obvezu Nalogodavca da Posredniku plati naknadu za posredovanje u visini i na način utvrđen ovim člankom i sklopljenim ugovorom o posredovanju.

Nalogodavac je dužan platiti Naknadu i kad je s Trećom osobom, na koju mu je ukazao Posrednik i s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, a kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim poslom ili predmet kojeg je pravnog posla nekretnina koja je predmet posredovanja.

Za slučaj zaključenja pravnog posla različitog od onoga za koji se posredovalo, a kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim poslom ili predmet kojeg je pravnog posla nekretnina koja je predmet posredovanja, Nalogodavac je dužan platiti Naknadu u skladu sa cjenikom Posrednika koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja.

Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu sa trećom osobom ako je:
• neposredno odveo ili uputio Nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine,
• organizirao susret između Nalogodavca i Treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla,
• Nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-mail adresu Treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

Nakon prestanka Ugovora Posrednik ima pravo na Naknadu u roku od 12 mjeseci od prestanka Ugovora i u slučajevima kada Nalogodavac sklopi s Trećom osobom pravni posao koji je pretežito posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora.

Ukoliko Nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredovanog posla (nakon što mu je Posrednik dostavio prihvatljivu ponudu), dužan je Posredniku isplatiti iznos ugovorene Naknade.

Nalogodavac se obvezuje Posredniku isplatiti Naknadu i u slučaju da ugovor za posredovani pravni posao sa Nalogodavcem sklopi, odnosno kupoprodajnu cijenu, najamninu ili cijenu zakupa, isplati bilo koja fizička ili pravna osoba koja je povezana bilo bračno, izvanbračno ili rodbinski, bilo članski, bilo s organima upravljanja ili na bilo koji drugi način sa trećom osobom, kupcem, prodavateljem, najmodavcem, najmoprimcem, zakupodavcem ili zakupnikom, koju je Posrednik doveo u vezu sa Nalogodavcem radi sklapanja kupoprodajnog ugovora ili radi bilo kojeg drugog posredovanog posla, bez obzira da li je ta povezana osoba sama sudjelovala u pregovorima oko sklapanja kupoprodajnog ugovora ili bilo kojeg drugog posredovanog posla.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.
Za sve što nije izričito utvrđeno ovim Općim uvjetima primjenjivat će se Zakon o posredovanju u prometu nekretnina, Zakon o obveznim odnosima, te ostali zakonski propisi.

Ovi Uvjeti stupaju na snagu od 01.01.2020. godine.

Sve izmjene ili dodaci koji su u suprotnosti s ovim Uvjetima bit će valjani samo ako ih je posrednik prihvatio u pisanom obliku.

Ako se pojedini Ugovor s nalogodavcem razlikuje od odredbi Uvjeta, primjenjuju se odredbe pojedinog Ugovora.

ALPHA LUXE GROUP d.o.o.
Robert Budimir,
direktor

CJENIK NAKNADA ZA POSREDOVANJE

I KUPOPRODAJA
Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene. Najviša ukupna provizija iznosi 6 % a najniža ukupna provizija iznosi 4 %.

II PRODAJA
Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja) 2 – 4 %, ali ne manje od 6.000,00 kuna.

III KUPNJA
Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca) 2 – 3 %, ali ne manje od 6.000,00 kuna

IV ZAMJENA
Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje 2-3% od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je svaka strana stekla zamjenom

V ZAKUP I NAJAM
Provizija se naplaćuje u postotku od najamnine/zakupnine te se naplaćuje od obje stranke.

IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP – provizija od najmodavca i zakupodavca

Postotak od mjesečne najamnine
100% Minimalno
100% Za najam ili zakup trajanja od 12 – 59 mjeseci
150% Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više
Navedena naknada predstavlja polovinu ukupne provizije, dok je druga polovina provizije isključivo naplativa od najmoprimca/zakupnika nekretnine.

I KUPOPRODAJA – provizija od najmoprimca i zakupnika

Postotak od mjesečne najamnine
100% Minimalno za najam
100% Minimalno za zakup
100% Za najam ili zakup trajanja od 12 – 59 mjeseci
150% Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više
Navedena naknada predstavlja polovinu ukupne provizije isključivo naplativa od najmodavca/zakupodavca nekretnine.
Na sve iznose naknada obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Naziv: ALPHA LUXE GROUP d.o.o. za usluge
Sjedište: Poreč, Mate Vlašića 17
Registrirano na Trgovačkom sudu u Pazinu, temeljni kapital 20.000,00 kn, plaćen u cijelosti

MBS: 130092679
OIB: 69925939724

Transakcijski računi:
IBAN HR27 2340 0091 1110 03017, otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d.,
BIC/SWIFT: PBZGHR2X,
Članovi uprave: Robert Budimir, direktor, zastupa Društvo samostalno i pojedinačno